ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Fundusz alimentacyjny – Informacja

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-20 07:51:05 przez Paweł Gardecki

Akapit nr - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 można składać w następujących terminach:                                                                                                            
- od miesiąca lipca 2021 r. - drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (empatia.mrpips.gov.pl    
lub przez bankowość elektroniczną),

- od miesiąca sierpnia 2021 r. - w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2, 14 – 120  Dąbrówno.
Jednocześnie informujemy, że:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia a w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy miedzy kwotą świadczenia przysługującego osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie.                                                                                                                                                                                                                                  
 
W okresie świadczeniowym 2021/2022 rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest rok 2020, uwzględnia się jednak utratę i/lub uzyskanie dochodu z roku 2021.
Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia urząd wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub można je pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111
 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
 W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.
 
Szczegółowe informacje dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2, 14 – 120 Dąbrówno, tel.  89 647 44 68.
 
 
« powrót do poprzedniej strony