ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rodzaje świadczeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

I. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

Zasiłek stały 
Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym (obowiązkowym), przyznawanym w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, których dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego.
 
Zasiłek stały ustala się w wysokości: 
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł), a dochodem tej osoby,
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (528 zł), a dochodem na osobę w rodzinie.
 
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł miesięcznie.
Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi 30 zł miesięcznie.
 
Całkowita niezdolność do pracy oznacza: 
- całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
- zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub 
- legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
 
Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).
 
Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień z prawem do:
- renty socjalnej,
- świadczenia pielęgnacyjnego, 
- specjalistycznego zasiłku opiekuńczego, 
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 
- zasiłku dla opiekuna.
 
Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy jest świadczeniem przyznawanym w oparciu o art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Przysługuje on osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się: 
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł), a dochodem tej osoby, z tym, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 
Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
 
Zasiłek celowy 
Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy
o pomocy społecznej, na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłku celowego jest zależna od okoliczności sprawy, rodzaju zaspakajanej potrzeby i możliwości finansowych ośrodka.
 
Specjalny zasiłek celowy
Na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach  osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
Świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
  
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 
Świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej  może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

II. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

praca socjalna,
bilet kredytowany,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenie społeczne,
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
sprawienie pogrzebu,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa,
schronienie,
posiłek,
niezbędne ubranie,
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
mieszkania chronione,
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie-w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Podolak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-27 08:59:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-27 08:59:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 08:59:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »