Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-04-20 09:57:17 przez Paweł Gardecki

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 i 14
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrównie
ul. Agrestowa 2
14-120 Dąbrówno
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby Administratora
- telefonicznie: (89) 647-40-87 wew. 28
- pod adresem e-mail:
 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2-14 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem”
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
oraz innych ustaw i szczegółowych przepisów prawa regulujących pracę Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym dane zostaną powierzone do przetwarzanie na zlecenie Administratora.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również wykorzystywane w celu profilowania.
6) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia lub ustania celu przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00
8) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.
10) Źródłem danych osobowych, które nie są pozyskane od osoby, której dotyczą są wyłącznie podmioty uprawnione do przekazywania danych na podstawie przepisów prawa.