Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-04-20 09:57:17 przez Paweł Gardecki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 
Administrator
 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno. Inspektor ochrony danych kontakt:
Tel: 89 647-40-87 nr wew. 28 Email:
 
Cel i podstawy przetwarzania
 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 oraz przepisach ustawy o pracownikach samorządowych2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie będą przekazywane innym odbiorcom, w tym do państw trzecich oraz podmiotom przetwarzającym.
 
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
 
2 Art. 6.1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008
Nr 223 poz. 1458 ze zm.)
 
3 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
 
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 
Okres przechowywania danych
 
Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych przechowywane będą zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 
Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.