Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Program rządowy „Opieka 75+” na rok 2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-09 22:30:13 przez Paweł Gardecki

Akapit nr - brak tytułu

Ogólne informacje na temat programu

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi a także tych, które pozostają w rodzinie.      
 
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
 1. zapewnienia ww osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
 2. poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
 3. umożliwienia gminom rozszerzenia ofert usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
 4. wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.      
Program „Opieka 75+” jest adresowany do gmin do 60 tys. mieszkańców, w tym: gmin wiejskich, gmin miejskich, gmin miejsko – wiejskich.
Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.
W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:
 1. dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę) lub
 2. zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy lub
 3. kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.
 
Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021;
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone;
 • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.