ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dodatek osłonowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-14 12:29:19 przez Paweł Gardecki

Akapit nr - brak tytułu

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. Celem dodatku jest  częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Wnioski o dodatek osłonowy można składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100 % dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.
W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Dodatek przysługuje gospodarstwom:
 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.
Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:
 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*
*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wniosek można złożyć :
 •  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2,  14 -120 Dąbrówno (pokój nr 10 ),
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie elektronicznej za  pośrednictwem  Portalu e PUAP – http://epuap.gov.pl
 

Akapit nr - brak tytułu

Od stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.                          
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom:
· jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza kwoty 2.100 zł netto (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
· wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza kwoty 1.500 zł netto (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 
Jedna osoba może w chodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym                                      oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wyniesie jednorazowo:
• 228,80/ 286,00 *zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 343,20/ 429,00* zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 486,20/ 607,75* zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
657,80/ 822,25* zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
*wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 
W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą przekroczenia, tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość dodatku osłonowego wyniesie 20,00 zł.
 
 Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r
 
Wniosek można złożyć :
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2,  14 -120 Dąbrówno (pokój nr 10 ),
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie elektronicznej za  pośrednictwem  Portalu e – PUAP
w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia)
 
Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
 
Wzór wniosku o dodatek osłonowy zostanie udostępniony niezwłocznie po jego ukazaniu się w drodze Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony