ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-05-28 10:47:01 przez Michał Stachewicz

Akapit nr - brak tytułu

 
Gmina Dąbrówno w 2024 roku realizuje Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy w ramach Modułu 1 – dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z kierowaniem osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych
w rodzinnych domach pomocy.
Finansowanie Programu
Program zakłada dwa źródła finansowania – dotację z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie 2024.
Gmina Dąbrówno otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 17 979,36 zł
Całkowita wartość realizacji zadania 35 958,72 zł.
Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w maju 2024 r.
Realizatorem Programu na terenie Gminy Dąbrówno jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie.
Strategicznym celem Programu 2024 jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych
świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
Cele szczegółowe:
 1. Wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku
  z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.
 2. Wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy przez:
  -   dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów podmiotowi uprawnionemu lub osobie fizycznej celem utworzenia rodzinnego domu pomocy;
  -   dofinansowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku będącym własnością podmiotu uprawnionego, w którym podmiot ten planuje utworzyć rodzinny dom pomocy.
 
Program  2024 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Zakłada się, że długofalowymi efektami Programu 2024 będą:
 1. Zapewnienie osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy.
 2. Poprawa jakości życia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.
 3. Rozwój małych i kameralnych form pomocy na poziomie lokalnym, tym samym wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej.
 4. Upowszechnienie wsparcia świadczonego przez rodzinne domy pomocy oraz zwiększenie wiedzy na temat rodzinnych domów pomocy.
 5. Wsparcie zadań publicznych realizowanych w ramach współpracy z sektorem pozarządowym oraz prywatnym.
Program 2024 zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania osobom wymagającym z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez realizację dwóch modułów:
 
MODUŁ I:
Dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą z własnych środków w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy, tj. dofinansowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób przebywających w 2024 r. w rodzinnych domach pomocy bez względu na to kiedy osoby te zostały skierowane do domu, tj. dofinansowanie pobytu osób skierowanych do domu przed dniem 1 stycznia 2024 r. jak i dofinansowanie nowo kierowanych w 2024 r. osób do rodzinnych domów pomocy.
 
MODUŁ II:
 
Moduł IIA: jednorazowe wsparcie finansowe nowo tworzonych rodzinnych domów pomocy celem dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia przez dofinansowanie remontu pomieszczeń lub zakupu wyposażenia w budynkach, jakie gmina planuje udostępnić
z własnych zasobów podmiotom uprawnionym lub osobom fizycznym planującym uruchomienie rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy zawartej z gminą.                         
Moduł IIB: jednorazowe wsparcie finansowe nowo tworzonych rodzinnych domów pomocy celem dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia przez dofinansowanie remontu pomieszczeń lub zakupu wyposażenia w budynkach będących własnością podmiotu uprawnionego, w którym planowane jest uruchomienie rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy zawartej z gminą.
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony