ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-06-28 10:29:08 przez Paweł Gardecki

Akapit nr - brak tytułu

Cele programu
Strategicznym celem Programu 2023 jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych
świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
Cele szczegółowe:
 1. wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku
  z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;
 2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy poprzez
  -   dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu,
  -   dofinansowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku będącym własnością organizacji pożytku publicznego,
  w którym organizacja planuje utworzyć rodzinny dom pomocy.
Program  2023 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Zakłada się, że długofalowymi efektami Programu będą:
 1. Zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług świadczonych
  w rodzinnych domach pomocy.
 2. Poprawa jakości życia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami
  w środowisku lokalnym.
 3. Rozwój małych i kameralnych form pomocy na poziomie lokalnym, tym samym wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej.
 4. Upowszechnienie tej formy wsparcia oraz zwiększenie wiedzy na temat rodzinnych domów pomocy.
 5. Wsparcie zadań publicznych realizowanych w ramach współpracy z sektorem pozarządowym oraz prywatnym.
Program 2023 zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania osobom wymagającym z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez realizację dwóch modułów:
 
MODUŁ I:
Dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy, tj.:
1) dofinansowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych przed rokiem 2022 do istniejących rodzinnych domów pomocy,
2) dofinansowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych w 2022 r.
3) dofinasowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych w 2023 r w ramach Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy.
 
MODUŁ II:
Moduł IIA: jednorazowe wsparcie finansowe nowotworzonych rodzinnych domów pomocy celem dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia przez dofinansowanie remontu pomieszczeń lub zakupu wyposażenia w budynkach, jakie gmina planuje udostępnić
z własnych zasobów organizacjom pożytku publicznego lub osobom fizycznym planującym uruchomienie domu na podstawie umowy zawartej z gminą.
 
Moduł IIB: jednorazowe wsparcie finansowe nowotworzonych rodzinnych domów pomocy celem dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia przez dofinansowanie remontu pomieszczeń lub zakupu wyposażenia w budynkach będących   własnością organizacji pożytku publicznego, w którym planowane jest uruchomienie rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy zawartej z gminą.
Realizator Programu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie.
 
Finansowanie Programu
Program zakłada dwa źródła finansowania – dotację z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie 2023.
Gmina Dąbrówno otrzymała dofinansowanie w wysokości 19 261,00 zł
Całkowita wartość realizacji zadania 38 522,00 zł
 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023
 
« powrót do poprzedniej strony