ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-09 15:17:17 przez Paweł Gardecki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Cele programu
Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych
świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
Cele szczegółowe:
 1. wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku
  z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;
 2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Zakłada się, że długofalowymi efektami programu będą:
 1. Zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług świadczonych
  w rodzinnych domach pomocy.
 2. Poprawa jakości życia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami
  w środowisku lokalnym.
 3. Rozwój małych i kameralnych form pomocy na poziomie lokalnym, tym samym wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej.
 4. Upowszechnienie tej formy wsparcia oraz zwiększenie wiedzy na temat rodzinnych domów pomocy.
 5. Wsparcie zadań publicznych realizowanych w ramach współpracy z sektorem pozarządowym oraz prywatnym.
Program zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania osobom wymagającym z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez realizację dwóch modułów:
MODUŁ I:
Dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy, w tym:
1) dofinansowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób kierowanych do nowotworzonych w 2022 r. domów,
2) dofinansowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób po raz pierwszy kierowanych w 2022 r. do już istniejących rodzinnych domów pomocy,
3) dofinasowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych przed 1 stycznia 2022 r. do istniejących rodzinnych domów pomocy.
MODUŁ II:
Jednorazowe dofinansowanie nowotworzonych rodzinnych domów pomocy celem dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia przez dofinansowanie remontu pomieszczeń lub zakupu wyposażenia w budynkach, jakie gmina planuje udostępnić
z własnych zasobów organizacjom pożytku publicznego lub osobom fizycznym planującym uruchomienie domu na podstawie umowy zawartej z gminą.
Finansowanie Programu
Program zakłada dwa źródła finansowania – dotację z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie.
Gmina Dąbrówno otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 407,00 zł
Całkowita wartość realizacji zadania 28 023,72 zł
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022

 
« powrót do poprzedniej strony